De nieuwe Handreiking Adviesstelsel Omgevingskwaliteit is vandaag gepubliceerd.

Deze Handreiking schetst de mogelijkheden voor vernieuwing van het adviesstelsel onder de Omgevingswet. Onder de Omgevingswet ligt de verantwoordleijkheid voor omgevingskwaliteit vrijwel geheel op provinciaal en vooral lokaal niveau. De gemeenteraad bepaalt op welk moment en over welke onderwerpen advies gevraagd wordt aan de gemeentelijke adviescommissie.

José is projectleider van de Handreking, die is opgesteld in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit (FRK), in samenwerking met het ministerie voor BZK. Najaar 2020 verschijnt Deel 2 van de Handreiking, waarschijnlijk in de vorm van een VNG modelverordening op de gemeentelijke adviescommissie.

De Handreiking helpt gemeenten bij het maken van een samenhangend adviesstelsel voor omgevingskwaliteit. De huidige praktijk is veelvormig. In veel gemeenten is de traditionele welstands- en monumentencommissie uitgegroeid tot een adviescommissie ruimtelijke kwaliteit. In andere gemeenten wordt gebruik gemaakt van een stads- of dorpsbouwmeester. Daarnaast zijn er ambtelijke adviseurs en supervisoren of kwaliteitsteams voor gebieden of voor thema’s. De adviseurs hebben over het algemeen meer taken dan het adviseren over vergunningaanvragen voor verbouwingen en nieuwbouw. Vaak wordt al in een vroeg stadium geadviseerd of en hoe een initiatief mogelijk is, en hoe het publieke waarde kan toevoegen aan de fysieke leefomgeving.

Wie: José van Campen, Wim Mulder, Janos Boros, klankbordgroep praktijk en stuurgroep opdrachtgevers VNG, RCE en FRK
Waar: Nederland
Wanneer: 2019-2020