Panorama 2028, inspiratiesessie werkgroep Vereniging Friese Gemeenten.

De Friese gemeenten willen nadenken over de toekomst van de ruimtelijke kwaliteitsadvisering in Friesland. José van Campen, Sandra van Assen, Harm-Jan de Hoo (gemeente Súdwest-Fryslân) en Jeroen de Willigen (stadbouwmeester Groningen) werden gevraagd inspiratie te bieden. De huidige kwaliteitsadvisering op lokaal niveau komt wettelijk te vervallen zodra de nieuwe Omgevingswet ingaat. De Friese gemeenten maken nu gebruik van de provinciale organisatie voor ruimtelijke kwaliteit Hus en Hiem. Naast de huidige (smalle, objectgerichte) vraagstukken worden opgaven in toenemende mate breder en integraler. Dit vraagt een heroverweging van de werkwijze, zowel op gemeentelijk als provinciaal niveau. Het bundelen van expertise is nodig om de toekomstige advisering over opgaven te kunnen volbrengen. Onafhankelijke integrale kwaliteitsadvisering kan expertise en de Friese mienskip (maatschappij/inwoners/politiek) aan elkaar verbinden. Opties die de revue passeerden waren een Fries integraal kwaliteitsteam, een Fries Planbureau voor de Leefomgeving, het Atelier stadsbouwmeester Groningen en bijvoorbeeld een Denk-doe tank naar Belgisch model. Maar ook bewezen innovatieve Friese werkwijzen zoals de Sinnetafels, de Energiemix methode, de Nije Pleats, en de ‘soft space’ aanpak van Places of Hope in 2019. De Friese gemeenten willen alles onderzoeken, ze willen het goede behouden en aanvullen waar nodig. Denk aan het vroegtijdiger en integraler aanpakken van (beleids)opgaven en initiatieven, maar ook aan het zorgen voor een goede balans tussen ruimtelijke kwaliteit, economische belangen en sociale aspecten. De vraag voor het vervolgproces zal zijn: welke oplossing past het best bij Friesland op welk schaalniveau?

Wie: José van Campen en Sandra van Assen, Harm-Jan de Hoo, Jeroen de Willigen, wethouders en ambtelijke ondersteuning Friese gemeenten.
Waar: Leeuwarden
Wanneer: 2020