Met de Nationale Enquête Advisering Omgevingskwaliteit onderzoeken we de stand van de interdisciplinaire kwaliteitsadvisering in Nederland. De enquête moet informatie en kennis opleveren over de manier waarop overheden, maatschappelijke en private partijen zorgen voor goede omgevingskwaliteit. Het is een belangrijke nulmeting vóór het inwerkingtreden van de Omgevingswet. De enquête staat online tot eind april 2022. We hopen op overweldigende respons!

Welke teams en werkvormen kunnen meedoen?

Alle ‘adviespraktijken’ op het gebied van ruimtelijke kwaliteit of omgevingskwaliteit kunnen meedoen. Deze praktijken hebben veel namen zoals q-team, (ontwerp)atelier, soft place, adviescommissie, inspiratieteam, team ervenconsulenten, raad of werkplaats, die we voor het gemak samenvatten onder de noemer ‘kwaliteitsteam’.

Veel kwaliteitsteams zijn onafhankelijk, maar er zijn ook ambtelijke of gemengde teams. Er zijn teams met vaste leden en teams met leden op afroep. Ze kunnen een breed scala van activiteiten uitvoeren, zoals onderzoeken, activeren, leren, innoveren,  samenwerken, verbinden en  beoordelen. Van belang is dat het gaat om teams met meerdere disciplines. En dat het gaat om kwaliteit als publiek belang. De advisering door commerciële adviesbureaus en de advisering ter ondersteuning van private belangen vallen buiten het onderzoek.

Waarom deze enquête?

De Omgevingswet zet in op samenwerking, uitnodigend beleid en het vertrouwen dat alle betrokkenen bij ruimtelijke ingrepen streven naar goede omgevingskwaliteit. Maar hoe doe je dat? Goede omgevingskwaliteit kun je niet afvinken. Wát goede omgevingskwaliteit is, is afhankelijk van plaats en tijd, van huidige en toekomstige betrokkenen. Goede omgevingskwaliteit moet altijd ‘ter plekke’ besproken en geïnterpreteerd worden; de Engelstalige literatuur omschrijft dit met het woord place-quality.

In Nederland gebruiken we voor dergelijke kwaliteitsgesprekken al sinds eind 19e eeuw de vorm van het deskundigenadvies. Anno 2021 zien we veel verschillende vormen van deskundigenadvisering, al dan niet gecombineerd met participatie. Overzicht van deze veelkleurige praktijk ontbreekt. Bovendien is er weinig wetenschappelijke onderbouwing; we dóen het wel maar we weten weinig van de precieze gang van zaken en de invloed van de kwaliteitsadvisering. Het onderzoeksprogramma Q-factor wil daar verandering in brengen.

Waarom meedoen?

De enquête geeft zowel de respondent als de onderzoekers inzicht in de stand van zaken.

U – de respondent – reflecteert bij het invullen van de vragen op de werkwijze van uw eigen team en kunt dat later vergelijken met de uitkomsten van de gehele ‘populatie’. We zullen daarover publiceren in wetenschappelijke en praktijkgerichte vakbladen en op onze website.

Wij – de onderzoekers – richten ons op de vraag wat de invloed is van de kwaliteitsadvisering op ruimtelijke planning en ontwerpprocessen. Met de enquête laten we zien welke adviesvormen op dit moment gangbaar zijn, als nulmeting vóór het inwerkingtreden van de Omgevingswet. We willen inzichtelijk maken of, en hoe, kwaliteitsadvisering bijdraagt aan de actuele thema’s uit de NOVI, zoals klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, sterke en gezonde steden en een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. We gebruiken we de resultaten ook voor het onderzoek ‘Percepties van ontwerpkracht’ dat gestart is vanuit de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020. Bovendien exporteren we de kennis uit Nederland, bijvoorbeeld door wetenschappelijke publicaties en via internationale onderzoeksprogramma’s zoals Urban Maestro (www.urbanmaestro.org).

De enquête heeft twee delen van elk circa 10 minuten. We stellen het zeer op prijs als u de tijd wilt nemen voor beide delen.

Met uw antwoorden wordt vertrouwelijk omgegaan.

Heeft u nog vragen? Mail ons via het contactformulier of rechtstreeks naar info@q-factor.info